Třídím gastro - logo

Kam s ním? Místo skládek do bioplynek

25 června, 2021

Odpad hromadící se na skládkách produkující škodlivé emise je nyní chápán téměř výhradně jako problém. Podle odhadů Světové banky by k roku 2050 mohl být jeho růst dvakrát rychlejší než nárůst populace. Přitom jej lze využít jako cennou energetickou surovinu v bioplynových stanicích, kde z něj dokáží ekologicky vyrobit teplo, elektřinu a biometan.

Množství vyprodukovaného odpadu neustále narůstá. Jen v České republice je ho každoročně vyprodukováno téměř 40 milionů tun, z nichž na skládkách končí zhruba 10 %. Na první pohled je to „jen“ 10 %, ale 4 miliony tun odpadu každý rok, to už je pořádné množství. Zvlášť vezmeme-li v úvahu, že nikam nemizí a bez užitku zůstává ležet v krajině, kterou ohrožuje.

V České republice je skládkovací poplatek, který má motivovat ke správnému zacházení s odpady, jeden z nejnižších v Evropě. Odpadáři vidí za skládkami zisk, producenti levnou možnost, kam odložit odpad. Nemáme-li jím být doslova zavaleni, musíme přijít s efektivním řešením, jak se s ním vypořádat. Využitelná část odpadu, který v Česku produkujeme, tvoří drtivou většinu podílu celkového objemu. Otázka je: Kam s ním? Jednou z cest je recyklace, k níž dochází zhruba v 85 % případů, další energetické zpracování. K tomu je využito 3,5–4 % veškerého odpadu, přičemž nejčastěji dochází k jeho spalování. 

Elektřina z bioodpadu

V případě biologicky rozložitelného odpadu ale existuje také ekologičtější varianta, a to jeho energetické zpracování v odpadářských bioplynových stanicích. U nás se mu věnuje společnost Energy financial group (EFG), která biologicky rozložitelný odpad, jako jsou prošlé potraviny, gastroodpad z restaurací nebo přepálené oleje a další tuky, přeměňuje na bioplyn. S ním pak dále pracuje: Vyrábí z něj ekologickou elektřinu, teplo a jako jediná v republice také biometan, pokročilé biopalivo kvality zemního plynu, které lze využít jako jeho plnohodnou „zelenou“ alternativu. Vysoce kvalitní plyn tak lze vtláčet do plynárenské sítě nebo využít pro ekologický pohon automobilů či vozů MHD.

Bioodpad, který by se jinak odložil na skládku, přeměňuje EFG ve svých bioplynkách na cenný zdroj, jehož zpracováním napomáhá snižování produkce emisí, a podílí se tak na celkovém zlepšování stavu životního prostředí. Společnost zaštiťuje celý výrobní proces: Od sběru suroviny přímo od producentů bioodpadu po dodání energie koncovým odběratelům. V rámci své činnosti má tudíž plně pod kontrolou dodržování principů oběhového hospodářství, jedné z prioritních oblastí udržitelného rozvoje Evropské unie.

rapotin-schema-bioplynky
Schéma bioplynové stanice EFG Rapotín BPS

Mohlo by se vám líbit